2,5% Dari Harta Kita Tersimpan Hak Mereka

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Tunaikan Zakat Anda Sekarang

Zakat Penghasilan

Zakat Penghasilan adalah kewajiban zakat atas penghasilan atau profesi seseorang yang didapat selama satu tahun. Nisab zakat penghasilan adalah setara 85 gram emas

Tunaikan zakatmu bersama kami untuk manfaat dan berkah tiada henti

Zakat Maal

zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Tunaikan zakatmu bersama kami untuk manfaat dan berkah tiada henti

Konsultasi Zakat Online

Tunaikan zakat tepat waktu, jika ragu segera konsultasikan zakat anda kepada kami

Zakat Anda Membantu Mereka

Tambahkan Teks Tajuk Anda Di Sini